اعضای تحریریه

سردبیر: میثم زمان آبادی

دبیری تحریریه:محمد جواد زمان آبادی

اعضای تحریریه:
امیر تبریزی،حسام سهامی ،امیر علیزاده، محمد نباتی نژاد،محسن محمود صفری ،عنایت حسینیان،ساسان شادمان،مجتبی هاشمی،سعید سعیدی ، نازنین سجادیان، معصومه حیدری پارسا،مهسا بایگان،لیلا اشرفی،فرناز استاد نوبری ،شهرزاد علیپور و افسون حضرتی