قبل از مسجد رفتن بهتر است این کارها را انجام دهید

نویسنده:
رفتن به مسجد از مستحبات موکد است اما در دین اسلام برای این عمل احکامی صادر شده است تا علاوه بر حفظ قداست خانه خدا تاثیرات حضور در این مکان مقدس بر افراد صد چندان شود...
رفتن به مسجد از مستحبات موکد است اما در دین اسلام برای این عمل احکامی صادر شده است تا علاوه بر حفظ قداست خانه خدا تاثیرات حضور در این مکان مقدس بر افراد صد چندان شود.
1- داشتن طهارت
2- پوشیدن لباس فاخر و پاکیزه
3- خوشبو کردن خویش
4-داشتن وقار در هنگام راه رفتن
5- پیشى گرفتن بر دیگران در رفتن به مسجد
6- صلوات فرستادن به هنگام ورود
7. مداومت داشتن بر رفتنارسال پیام اشتراک 
 
 Security code